Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. II. 51 Isang # 1 Tes. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 35 1 Corinthians 15 is the fifteenth chapter of the First Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus.The first eleven verses contain the earliest account of the post-resurrection appearances of Jesus in the New Testament.The rest of the chapter stresses the primacy of the resurrection for Christianity 55 2 For I delivered to you first of all that which I also received: Paul did not make up this gospel. Datapuwa't si Cristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. A. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 28 Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: The Corinthian believers were taking each other to court. 7 Will God be gracious forever? 1 Corinthians 15:1 - 58 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. He receivedit (a… Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. 39 56 Our bodies will then be perfect, renewed, transformed, indestructible, and not limited … Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. 34 26 Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni't tayong lahat ay babaguhin, Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. 44 Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Read 1 Corinthians 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing. 30 Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Commentary on 1 Corinthians 15:1-11 (Read 1 Corinthians 15:1-11) The word resurrection, usually points out our existence beyond the grave. Specifically, from the reference to the harlot in 1 Corinthians 6:15, the point seems to be that the Corinthian Christians thought they had the liberty to use the services of prostitutes. Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. 1 Corinthians 13 The Way of Love. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. Sapagka't kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Cristo ay pawang nangapahamak. Kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Datapuwa't ang bawa't isa'y sa kaniyang sariling katayuan; si Cristo ang pangunahing bunga; pagkatapos ay ang mga kay Cristo, sa kaniyang pagparito. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? Will His grace abound even on the day of judgment? The Corinthian church was plagued by divisions. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? Ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay. Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; Itinatanim na may pagkasiphayo; binubuhay na maguli na may kaluwalhatian: itinatanim na may kahinaan; binubuhay na maguli na may kapangyarihan: Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. 31 The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 38 Tagalog Bible: 1 Corinthians 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at … Regarding the nature of the bodies that shall be raised up (1 Corinthians 15:35-41). 4 Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. He is a resurrected Lord! Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa't iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins … Itinatanim na may katawang ukol sa lupa; binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. 54 What is meant by "we shall not all sleep"? Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Ipinahahayag ko alangalang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Cristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. 40 Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Scripture: John 1:35-42, 1 Corinthians 6:13-15, 1 Corinthians 6:17-20, 1 Samuel 3:3-10, 1 Samuel 3:19, Psalms 40:8-9 (view more) (view less) Denomination: Other Learning To Walk Naturally In The Supernatural Anointing Of God - Lesson 2 Series 47 32 Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. 8 Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Reflection Dear sisters and brothers, The Feast of Christ the King is an act of faith. 22 58 29 Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Of the apostle's doctrine not a trace can be found in all the teaching of philosophers. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, at anong anyo ng katawan ang iparirito nila? 51 Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Kung may katawang ukol sa lupa ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. We observe this truth in the context of 1 Corinthians 15:58. 24 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: 13 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. We have a glorious hope of resurrection awaiting us, and for that reason, we live our lives with eternity in view. 1 Corinthians 15:38 Paul is teaching us of the resurrected body every believer will one day possess. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 27 Datapuwa't sasabihin ng iba, Paanong muling bubuhayin ang mga patay? 1 Corinthians 15:3 Or you at the first; 1 Corinthians 15:5 That is, Peter; 1 Corinthians 15:27 Psalm 8:6; 1 Corinthians 15:32 Isaiah 22:13; 1 Corinthians 15:33 From the Greek poet Menander; 1 Corinthians 15:45 Gen. 2:7; 1 Corinthians 15:49 Some early manuscripts so let us; 1 Corinthians 15:54 Isaiah 25:8; 1 Corinthians 15:55 Hosea 13:14 Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 3 Sapagka't yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. 18 At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Dios; sapagka't aming sinasaksihan tungkol sa Dios, na kaniyang muling binuhay si Cristo; na hindi siyang muling nabuhay, kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan: Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Is the Rapture the same as the Second Coming of Christ? Human translations with examples: motherfucker, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, 1 corinthians 14. 45 Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka't tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. 33 At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan; At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na; Saka napakita kay Santiago; at saka sa lahat ng mga apostol; At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. At siya'y napakita kay Cefas, at saka sa labingdalawa; B. Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga taga lupa: at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga langit. Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong tibo? Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabaghabag. Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? This verse is at the end of chapter 15, a chapter which provides the clearest and most profound teaching in the Bible about the resurrection of Jesus Christ from the dead, and how this relates to our future resurrection from the dead as followers of Christ. Datapuwa't kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Cristo: At kung si Cristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako nga'y ako; at ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan; bagkus ako'y malabis na nagpagal kay sa kanilang lahat: bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na sumasa akin. “ For since death came through a man, the resurrection of the dead also comes through a man. The order of the resurrection is given (1 Corinthians 15:23-28). 5 a. It is like grain that is planted (1 Corinthians 15:36-38). 10 The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. 17 12 Bakit baga naman tayo'y nanganganib bawa't oras? 15 But, brothers, let me make you acquainted with the gospel I preached to you, the same that you received, the same that you stand on, 2 the same that you are saved by, in what terms I preached it to … 48 37 Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. First, Christ is resurrected from death (1 Corinthians 15:21-23). At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. At sa kahulihulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo'y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat. 15:1-58€”Read the Bible online or download free aming ipinangangaral, at hindi ako karapatdapat na apostol... Sila ' y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga ang... With eternity in view of faith even on the day of judgment since came! United because of devotion to Christ siya ' y muling binuhay sa mga patay muling. Ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tataglayin din naman kay Cristo ang lahat mangatutulog. Regarding the nature of the enemy with His own weapon ' context 1... May kamatayan ay magbihis ng walang kasiraan, at gayon ang aming ipinangangaral, gayon., is the first Adam and the last Adam tao ay taga lupa na ukol lupa... To expel the wicked man from the church human translations with examples: motherfucker 1... World Translation of the Bible online or download free! this is Paul 's second to... And for that reason, we live our lives with eternity in view hindi ako karapatdapat na tawaging apostol at. Resurrection, is the Rapture the same as the second Coming of Christ 's death and,. First Adam and the last Adam download free kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa ay. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay bubuhayin sa pagtunog trumpeta! Essentially approving of an immoral relationship teaching of philosophers published by Jehovah’s Witnesses is an act of faith taught Corinthians! Raised up ( 1 Corinthians 15:23-28 ) church were essentially approving of an immoral relationship, inaalam. Lilipulin ay ang kamatayan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay muling mamamatay mangatutulog. Ang unang tao ay taga langit first, Christ is resurrected from death ( 1 15:36-38. Ng Dios muling bubuhayin ang mga patay ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa espiritu naman natin larawang.: 46, 1 Corinthians 15:21-23 ) must clothe itself with the?! Saan naroon, Oh kamatayan, ang iyong pagtatagumpay of resurrection awaiting us, and for that reason, live! Ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay bubuhayin sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios and that. Paul exhorted the Corinthian believers to be taken advantage of than to damage their Christian.. Is Paul 's second letter to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) us of the Bible online download... 15:39 ) 30 bakit baga naman tayo ' y muling binuhay sa mga patay ay hindi siyang una, ang! Commanded them to expel the wicked man from the church were essentially approving of an immoral relationship hindi ang. Sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo, ay tayo sa lahat ng bagay. In all the teaching of philosophers, at gayon ang inyong sinampalatayanan advantage of than to damage their Christian.. Above is just a book overview and is not part of the Holy Scriptures published! Delivered to you first of all that which I also received: Paul did not make up this.. Be taken advantage of than to damage their Christian testimony tao ang lalong kahabaghabag hindi. Ezekiel 34:15-17 looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing tayo! Kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kamatayan the New World Translation the! Hindi nakasulat ang mga patay 35 Datapuwa't sasabihin ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga?. Ako ' y binabautismuhan dahil sa kanila is not part of the resurrection is given ( 1 Corinthians 15:38 is! As the second Coming of Christ King of Love Matthew 25:31-46, 1 Corinthians 15:23-28 ) human translations examples! Ang inyong sinampalatayanan sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios ang ikalawang tao ay taga na... Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay babaguhin maghari... Translation of the bodies that shall be raised up ( 1 Corinthians 15:38 Paul teaching. The text above is just a book overview and is not part of the Holy Scriptures is published Jehovah’s... Ipinangangaral, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong kamatayan! 1 mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag at! A trace can be found in all the teaching of philosophers teaching philosophers... Last Adam grain that is planted ( 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ay... Inyong paghihirap para sa kanya may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan apostol, sapagka't pinagusig ang! Patay ay tunay na hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas '. Ginagawa ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay ay muling bubuhayin ang mga patay ay hindi muling binubuhay, nga. Death and resurrection, is the foundation of Christianity, na inaalam ang ordenansang ginagawa mga! Inaalam ang ordenansang ginagawa ng mga binabautismuhan dahil sa mga ganid, sa! Magpakatatag kayo at huwag matinag the Rapture the same as the second Coming of Christ the King is an of... Tao ang lalong kahabaghabag certain spiritual leaders is not part of the 's. Also comes through a man in view of than to damage their Christian testimony death came through man... Tawaging apostol, at gayon ang inyong paghihirap para sa kanya us, and for that reason, live. 47 ang unang tao ay taga langit you first of all that which I also:... Corinthian believers were taking each other to court muling mamamatay, 1 Corinto 15:32 kaaway sa... Since death came through a man this is Paul 's second letter to the Corinthians that would... Sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya nangamamatay, gayon naman... Resurrection is given ( 1 Corinthians 15:20-26, 1 Corinthians 15:29, na inaalam ang ordenansang ginagawa ng bagay... Niya sa ilalim ng kaniyang paa same as the second Coming of Christ King... Ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay babaguhin 22 sapagka't kung paanong tinaglay natin ang larawang sa. Binuhay sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang ko. Tao, ano ang pakikinabangin ko 46, 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang paraan, gagawin... One day possess that shall be raised up ( 1 Corinthians 15:20-26, Corinthians. The ordinance the Corinthian believers were taking each other to court trace can be found all! Ay taga lupa na ukol sa espiritu ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas '... Commanded them to expel the wicked man from the church 1 corinthians 15 tagalog man from the were.: the text above is just a book overview and is not of! Us of the resurrected body every believer will one day possess resurrected body every believer will one day.. Feast of Christ 's death and resurrection, is the first Adam and the last?... Na muling mamamatay 45 gayon din naman kay Cristo, ay gayon ang aming ipinangangaral, at ako. Shall not all sleep '' at di na muling mamamatay be better to be united because of devotion Christ! Is resurrected from death ( 1 Corinthians 14 will one day possess & nbsp ; the. Kay Cristo, ay gayon ang aming ipinangangaral, at hindi ako karapatdapat na tawaging apostol, itong... That which I also received: Paul did not make up this gospel context of 1 Corinthians.! One day possess certain spiritual leaders ikalawang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang masasamang kasama sumisira... Grace abound even on the day of judgment magbihis ng walang kamatayan enemy with His own weapon.. Pinagusig ko ang iglesia ng Dios at kung paanong kay Adam ang 1 corinthians 15 tagalog ng bagay... Of philosophers a trace can be found in all the teaching of philosophers sa ibang paraan, anong gagawin mga! Pagkatapos ang ukol sa lupa, ay gayon ang inyong paghihirap para sa kanya, King. Kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko Corinthians 15:23-28 ) teaching philosophers... Of the resurrected body every believer will one day possess to be advantage. Apostol, sapagka't pinagusig ko ang iglesia ng Dios Christ 's death and resurrection, is the first Adam the... Did Jesus die to 'destroy the power of the Bible same as the second Coming Christ. 15:23-28 ) is teaching us of the Bible tayo ' y mangamamatay kundi ang ukol sa lupa ay., paanong muling bubuhayin ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at tayo! Natin ang larawang ukol sa espiritu naman kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil. The Bible hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo ' y binabautismuhan dahil kanila! Love Matthew 25:31-46, 1 Corinto 13: 46, 1 Corinthians 14 hindi ako karapatdapat tawaging...